Reklamace

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Reklamace

  1. Místem uplatnění reklamace zboží je sídlo provozovatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to vyplněním příslušného formuláře dostupného z webového rozhraní obchodu. Reklamační formulář dostupný dole na hlavní stránce v záložce: INFORMACE PRO VÁS: reklamace
  2. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího odesláním daného Zboží na adresu provozovatele a informováním o této skutečnosti emailem. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.
  3. Provozovatel je povinen přijmout reklamaci Zboží dodané Kupujícím na adresu Provozovatele. Kupující má právo požadovat doklad o přijetí Zboží k reklamaci zaslaný e-mailem na adresu Kupujícího.
  4. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Zboží nebude přijato k reklamaci, pokud společně s ním Kupující nepředloží k nahlédnutí záruční list, dodací list nebo prodejní doklad, nebo alespoň nedodá jeho kopii. Dále má Kupující povinnost dodat popis vady jakosti zboží, kvůli které jej reklamuje.
  5. Kupující má právo na vyřízení reklamace do 30 kalendářních dní od jejího přijetí Provozovatelem.
  6. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

pdf-icon   reklamace zboží - formulář k vytištění

Zpět do obchodu