Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Prodávající

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a platí pro nákup zboží v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.ca-store.cz.
 2. Provozovatelem tohoto internetového obchodu je:
  ASE group s. r. o.,
  Na Výsluní 64, Plzeň, PSČ 326 00,
  IČO 280 40 571,
  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod značkou C 22399
 3. Prodávající má právo znění VOP kdykoli měnit či doplňovat. Tyto úpravy nemají vliv na smluvní vztahy vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Kupující

 1. Kupující je právnickou či fyzickou osobou, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (tj. spotřebitel).
 2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Podmínky působení VOP

 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.
 2. Uzavřením kupní smlouvy prokazuje kupující svůj souhlas s VOP v jejich plném a nezkráceném znění.
 3. V kupní smlouvě či jejich přílohách lze sjednat ustanovení odlišná od znění VOP, v takovém případě mají přednost tato ujednání z kupní smlouvy. V případě, že nedošlo k ujednání mezi prodávajícím a kupujícím odlišnému od znění VOP, platí pro vzájemné vztahy tyto VOP.
 4. Komunikace mezi prodejcem a kupujícím probíhá formou elektronické pošty přes adresu kontakt@ca-store.cz, pokud se strany nedohodnou jinak.

Používané pojmy

 1. Kupní smlouva – smlouva mezi prodávajícím a kupujícím o koupi zboží uzavřená v elektronické podobě.
 2. Zboží – veškeré produkty nabízené prodávajícím na jeho internetovém obchodě za podmínek stanovených těmito VOP.

II. Nabídka zboží, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

Nabídka zboží

 1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (kromě dopravného a pojištění). Nabídka zboží včetně jeho ceny je platná po dobu, kdy je zobrazovaná ve webovém rozhraní obchodu.
 2. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškeré nabídky zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží na adresu nacházející se na území České republiky, Slovenska, Polska, Francie, Itálie, Nizozemí a Rakouska.

Objednávka

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce.
 2. Odesláním objednávky prodávajícímu podává kupující závazný návrh na uzavření kupní smlouvy.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, které bude kupujícímu doručeno prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP), nebo v případě dřívější objednávky jiného zákazníka vzhledem ke skutečnosti, že prodávající má v nabídce jediný kus od nabízeného zboží.
 5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s těmito VOP. Prodávající potvrdí přijetí návrhu e-mailem na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, které bude kupujícímu doručeno prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce

Způsob dopravy

 1. Prodávající nabízí dva způsoby doručení zboží: poštovní/kurýrní službou na adresu kupujícího, nebo doručením na výdejní místo služby Zásilkovna a DPD. Přeprava bude probíhat dle přepravních podmínek smluvního přepravce.
 2. Prodávající umožňuje zaslání zboží na adresy nacházející se na území České republiky, Slovenska, Polska, Francie, Itálie, Nizozemí a Rakouska. Při zaslání zboží na adresu nacházející se na území Polska, Francie, Itálie, Nizozemí a Rakouska nelze využít doručení na výdejní místo služby Zásilkovna.
 3. V případě doručení zboží na území ČR si prodávající jako náklady spojené s balením a dodáním zboží účtuje celkovou částku 99,- Kč u doručení na výdejní místo služby Zásilkovna, celkovou částku 150,- Kč za doručení prostřednictvím kurýrní služby Zásilkovna na adresu kupujícího, celkovou částku 125,- Kč za doručení prostřednictvím kurýrní služby DPD na adresu kupujícího a celkovou částku 84,- Kč u doručení na výdejní místo  ( PICKUP POINT ) služby DPD. Při doručení zboží na území Slovenska si prodávající jako náklady spojené s balením a dodáním zboží účtuje celkovou částku 4,- € u doručení na výdejní místo služby Zásilkovna a celkovou částku 5,- € při doručení na adresu kupujícího. Při doručení zboží na území Polska si prodávající jako náklady spojené s balením a dodáním zboží účtuje celkovou částku 5,- € za doručení na adresu kupujícího. Při doručení zboží na území Francie, Itálie, Nizozemí a Rakouska si prodávající jako náklady spojené s balením a dodáním zboží účtuje celkovou částku 15,- € za doručení na adresu kupujícího.
 4. Náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) uvedené v bodě 15 sestávají vždy z nákladů na obalový materiál (krabice z recyklovaného materiálu, recyklovatelná papírová lepicí páska, obalový papír uvnitř krabice, v případě potřeby dle povahy zboží smršťovací folie) ve výši 60,- Kč, ve zbylé části se jedná o náklady spojené s dopravou.
 5. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
 6. Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky.
 7. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zboží při dodání převzít.
 8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.
 9. Kupující je povinen překontrolovat stav zásilky při dodání. Pokud je zjištěno mechanické poškozeni obalu zboží, je kupující povinen za přítomnosti přepravce překontrolovat stav zboží. Podpisem dodacího listu či potvrzení o převzetí zboží kupující potvrzuje, že zboží bylo dodáno mechanicky nepoškozené. V případě poškození zboží ze strany přepravce (např. špatným zacházením při přepravě) uplatňuje kupující náhradu škody proti přepravní společnosti dle jejich přepravních podmínek.

Způsob platby

 1. Prodávající umožňuje dva způsoby platby za objednané zboží: převodem na bankovní účet prodávajícího, nebo online platbou prostřednictvím platební brány COMGATE. Platby převodem na účet a online platby prostřednictvím platební brány COMGATE nejsou zpoplatněny.
 2. Kupní cenu hradí kupující v českých korunách. V případě doručení zboží na Slovensko či do Polska, Francie, Itálie, Nizozemí nebo Rakouska hradí kupující kupní cenu v eurech.
 3. V případě doručení zboží na Slovensko či do Polska, Francie, Itálie, Nizozemí nebo Rakouska umožňuje prodávající uhradit kupní cenu pouze prostřednictvím online platby skrz platební bránu COMGATE.
 4. Pokud kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, uhradí cenu objednávky obratem na bankovní účet prodávajícího č. 2701557943/2010 vedený u Fio banky, a. s. Kupující provede platbu pod variabilním symbolem, který mu bude u objednávky přidělen. Zboží bude rezervováno 3 pracovní dny od odeslání objednávky. Pokud nebude platba připsána na účet prodávajícího v této lhůtě, kupní smlouva se ruší.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (viz bod 15).
 6. Případné slevy z ceny poskytované prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

Zákonná práva a povinnosti vyplívající z kupní smlouvy

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen kupní cenu uhradit.
 2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy a VOP kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Povinností kupujícího v takovém případě je uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

Slevy a slevové kupony

 1. Prodávající poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží také formou slevových kuponů.
 2. Slevové kupony není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji. Slevové kupony nelze kombinovat, ani užívat opakovaně, pokud není uvedeno jinak.
 3. V případě, že slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či VOP, má provozovatel právo takové uplatnění slevového kuponu odmítnout. Kupující bude v takovém případě informován o možnosti vyřídit objednávku bez této slevy. V případě nejasností při výkladu pravidel využití slevového kuponu platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

III. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto VOP.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Dodání zboží

Dodací lhůta

 1. Dodací lhůta uvedená u zboží má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
 3. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.
 4. Zboží označené „Skladem“ prodávající odesílá nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky. Zboží označené „Momentálně nedostupné“ není dočasně možné objednat.
 5. Konkrétní doba dodání se odvíjí od zvolené varianty dopravy zboží v souladu s přepravními podmínkami zvoleného smluvního přepravce.
 6. V případě objednání více zboží s různými dobami dodání v jedné objednávce bude tato objednávka odeslána až po jejím plném zkompletování, tj. podle nejdelší dodací doby u objednaného zboží. Objednávku lze rozdělit na více zásilek jen po předchozí domluvě kupujícího s prodejcem.

Přeprava, doručení a převzetí zboží

 1. Zboží se doručuje na adresu uvedenou v objednávce zboží, nebo na adresu následně změněnou kupujícím. Změna doručovací adresy musí mít písemnou formu.
 2. Veškeré zboží je považováno za doručené, pokud je přepravce nevrátí jako nedoručitelné.
 3. Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení přechází na kupujícího okamžikem, kdy provozovatel předá zboží přepravci.
 4. Kupující je povinen převzít řádně doručované a zjevně nepoškozené zboží, jinak porušuje VOP.
 5. Kupující je povinen zboží po doručení bez zbytečného odkladu zkontrolovat. Podpisem dodacího listu či potvrzení o převzetí zboží přepravci kupující potvrzuje, že zboží převzal mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

 1. Kupující má v souladu s §1829 odst. 1 OZ právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce.
 2. O využití práva odstoupit od smlouvy je kupující povinen prodávajícího přiměřeným způsobem vyrozumět, a to nejpozději současně s vrácením zboží. K tomu může kupující využít vzorový formulář dostupný ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající důrazně doporučuje, aby Kupující tento vyplněný a podepsaný formulář zaslali Prodávajícímu společně se zbožím, které vrací, aby bylo možné lépe identifikovat obsah zásilky. Formulář k vrácení dostupný dole na hlavní stránce záložce: INFORMACE PRO VÁS: odstoupení od kupní smlouvy
 3. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději ale ve lhůtě 14 dní, a to výhradně na adresu sídla provozovatele (nikoli uložením na poštu či k vyzvednutí na výdejně). Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající nebude přijímat zásilky zasílané na dobírku. Prodávající důrazně doporučuje, aby Kupující zboží vracel ve formě doporučené zásilky, aby bylo možné ji trasovat a ověřit její předání do přepravy a převzetí.
 4. Kupující je povinen zboží vrátit tzv. úplné, tj. včetně veškerého příslušenství, dárků, s kompletní dokumentací, s cedulkami a pokud možno včetně originálního obalu. Zboží musí být vráceno prodávajícímu čisté, nepoškozené a bez známek používání. Zboží smí být použito jen do té míry, aby se mohl kupující seznámit s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží způsobené v důsledku jiného než výše uvedeného nakládání se zbožím. Kupující dále odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží způsobené v důsledku špatného zabalení zboží před jeho odesláním prodávajícímu. Prodávající preferuje zasílání zboží v pevných obalech (tj. krabice či karton). V souladu s §1833 OZ pak může prodejce uplatnit právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu, tedy vrátit kupujícímu kupní cenu poníženou o sníženou hodnotu zboží způsobenou jiným než výše uvedeným nakládáním.
 5. Prodávající umožňuje jako způsob navrácení finančních prostředků při odstoupení od smlouvy kupujícím pouze navrácení částky převodem na bankovní účet kupujícího, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 6. Prodávající po převzetí zásilky s vráceným zbožím a vyplněným a podepsaným formulářem o odstoupení zásilku překontroluje a kupujícímu zašle dobropis upravující vystavený daňový doklad. Na základě vystaveného dobropisu dojde k vrácení finančních prostředků na bankovní účet kupujícího.
 7. Prodávající není povinen vrátit finanční prostředky dříve, než mu kupující předá zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Kupující nemá právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 1837 OZ, zejména pak v případech, kdy předmětem smlouvy bylo zboží, které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. spodní prádlo, plavky, body apod.).

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě porušení kupní smlouvy či VOP ze strany kupujícího. Povinností kupujícího v takovém případě je uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.
 2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy nebude schopen dodat zboží za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, zejména došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, výrazným změnám cen přepravy zboží, došlo-li k vyprodání zásob či nedostupnosti zboží a podobně.
 3. Prodávající je povinen o odstoupení od smlouvy kupujícího neprodleně vyrozumět prostřednictvím elektronické adresy uvedené v objednávce a v případě, kdy byla již zaplacena kupní cena za zboží, ji neprodleně vrátit na bankovní účet kupujícího.

VI. Záruka jakosti, reklamace

Záruka jakosti

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 3. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) a trpí vadami (§2106 odst. 1 OZ) má kupující právo na to, aby Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 5. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 6. Pokud není uvedeno jinak, činí záruční doba na vady Zboží 24 měsíců (§2165 odst. 1 OZ) od okamžiku převzetí nebo přejití nebezpečí poškození zboží na Kupujícího, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak.
 7. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad. 
 8. Záruka zaniká uplynutím záruční doby, porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud je Zboží obsahuje, neodbornou instalací Zboží nebo použitím Zboží v rozporu s dodávaným návodem k použití.
 9. Záruka se nevztahuje na vady jakosti Zboží způsobené opotřebením běžným užíváním, vady způsobené nevhodným použitím Zboží nebo použitím Zboží v rozporu s dodávaným návodem; dále se záruka nevztahuje na mechanické a fyzické poškození Zboží vzniklé po jeho převzetí Kupujícím.
 10. Obrazová dokumentace v katalogu Zboží na internetových stránkách Internetového obchodu má pouze informativní charakter a záruka jakosti se nevztahuje na odlišnosti mezi obrázky a skutečností.
 11. V případě, že u dodaného Zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok na jejich dodatečné zaslání; Provozovatel je povinen dodat chybějící příslušenství či Zboží v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 12. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Reklamace

 1. Místem uplatnění reklamace zboží je sídlo provozovatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to vyplněním příslušného formuláře dostupného z webového rozhraní obchodu. Reklamační formulář dostupný dole na hlavní stránce záložce: INFORMACE PRO VÁS: reklamace
 2. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího odesláním daného Zboží na adresu provozovatele a informováním o této skutečnosti emailem. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.
 3. Provozovatel je povinen přijmout reklamaci Zboží dodané Kupujícím na adresu Provozovatele. Kupující má právo požadovat doklad o přijetí Zboží k reklamaci zaslaný e-mailem na adresu Kupujícího.
 4. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Zboží nebude přijato k reklamaci, pokud společně s ním Kupující nepředloží k nahlédnutí záruční list, dodací list nebo prodejní doklad, nebo alespoň nedodá jeho kopii. Dále má Kupující povinnost dodat popis vady jakosti zboží, kvůli které jej reklamuje.
 5. Kupující má právo na vyřízení reklamace do 30 kalendářních dní od jejího přijetí Provozovatelem.
 6. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

VII. Výměna velikosti

 1. Prodávající umožňuje bezplatnou výměnu zakoupeného zboží z důvodu nevhodné velikosti pouze po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího učiněné prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout výměnu zboží, a to zejména, nikoli však výhradně, v případech, kdy vzhledem k povaze zboží není výměna z hygienických důvodů možná (např. spodní prádlo, plavky, body apod.).
 3. Žádost o výměnu zboží musí kupující zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího nejpozději do 7 dnů od obdržení zboží. V případě, kdy prodávající bude s výměnou zboží souhlasit, je kupující povinen zakoupené zboží odeslat prodávajícímu k výměně nejpozději do 7 dnů od jejich vzájemné dohody. Při zmeškání uvedených lhůt právo kupujícího na výměnu zboží zaniká.
 4. Kupující zašle zboží k výměně výhradně doporučeně na adresu sídla provozovatele (nikoli uložením na poštu či k vyzvednutí na výdejně). Náklady spojené se zasláním zboží prodávajícímu nese kupující. Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky a nebude přijímat zásilky zasílané na dobírku.
 5. Kupující odešle k výměně zboží tzv. úplné, tj. včetně veškerého příslušenství, dárků, s kompletní dokumentací, s cedulkami a pokud možno včetně originálního obalu. Zboží musí být vráceno prodávajícímu čisté, nepoškozené a bez známek používání. Zboží smí být použito jen do té míry, aby se mohl kupující seznámit s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. V případě, že bude kupujícím vráceno prodávajícímu zboží poškozené, znečistěné či jakkoli znehodnocené, vyhrazuje si prodávající právo odmítnout výměnu takového zboží a vrátí jej kupujícímu zpět bez náhrady.
 6. Prodávající odešle vyměněné zboží kupujícímu nejpozději následující pracovní den od obdržení původního zboží k výměně. Náklady spojené se zasláním zboží kupujícímu nese prodávající.
 7. Zakoupené zboží lze výše uvedeným způsobem vyměnit pouze jednou.

VIII. Dárkové poukazy

 1. Prodávající vydává Dárkové poukazy, které může Kupující po jejich zakoupení využít pro nákup jakéhokoli zboží nabízeného Prodávajícím na webovém rozhraní obchodu.
 2. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze u Prodávajícího, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu. K uplatnění dojde zadáním jedinečného kódu uvedeného na Dárkovém poukazu do kolonky „Přidat slevový kupon“ v sekci „Nákupní košík“.
 3. Dárkový poukaz je přenosný a volně převoditelný. Převodem Dárkového poukazu přecházejí na jeho nabyvatele veškerá práva a povinnosti Kupujícího.
 4. Dárkový poukaz se vydává v tištěné podobě a s omezenou dobou platnosti, která na něm bude vyznačena Prodávajícím. Doba platnosti činí 6 měsíců od data nákupu. Po uplynutí této doby práva Kupujícího plynoucí z Dárkového poukazu zanikají a Prodávající uplatnění Dárkového poukazu odmítne.
 5. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze jednou, a to způsobem popsaným výše. Při uplatnění Dárkového poukazu je nutné vyčerpat celou jeho hodnotu. V případě, kdy bude kupní cena za zboží nižší než hodnota Dárkového poukazu, nemá Kupující právo na poskytnutí jakékoli kompenzace tohoto rozdílu.
 6. Pro nákup Dárkového poukazu nelze uplatnit jakékoli slevové kódy ani se na něj nevztahují jakékoli slevové akce. Dárkový poukaz se vždy prodává za plnou cenu uvedenou na webovém rozhraní obchodu.
 7. Dárkový poukaz nelze použít pro nákup dalších dárkových poukazů.
 8. Prodávající neumožňuje výměnu Dárkového poukazu za hotovost.
 9. V případě, kdy Kupující využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 OZ, není povinen Dárkový poukaz vracet zpět Prodávajícímu. Prodávající na základě vyrozumění Kupujícího o odstoupení od smlouvy zneplatní vydaný Dárkový poukaz zaznamenáním ve své evidenci. Kupující je po odstoupení od smlouvy povinen Dárkový poukaz zničit či znehodnotit tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití. Za případné škody vzniklé zneužitím zneplatněného Dárkového poukazu nese odpovědnost Kupující.

IX. Ochrana osobních údajů a GDPR

 1. Informace ohledně ochrany osobních údajů a jejich zpracování naleznete v sekci GDPR – viz dokument „Podmínky ochrany osobních údajů“.

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Platforma ADR

 1. Zákazník má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Platforma ODR

 1. Zákazník má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu v rozporu s jejich určením.
 3. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.
 4. VOP jsou účinné ode dne 1. 4. 2023.

 

 

Zpět do obchodu